Podmienky rezervácie

 • Minimálny vek pre vypožičanie obytného auta je 21 rokov.

 • Vodičský preukaz skupiny B dlhšie ako 2 roky.

 • Obytné auto je odovzdané vyčistené, technicky skontrolované s predpísanými obsahmi náplní (olej, chladiaca zmes, pohonné hmoty - nafta), plnou nádržou pitnej vody a prázdnymi odpadovými nádržami.

 • Obytné auto sa vracia  vyčistené, s prázdnymi odpadovými nádržami a s vyčistenou nádržou WC. V prípade vrátenia nevyčisteného auta sa budú nájomcovi účtovať poplatky za vyčistenie podľa platného cenníka. Poplatky za vyčistenie budú zrazené z kaucie pri vrátení obytného auta.

 • Pohonné hmoty (naftu) si zákazník platí sám, pri preberaní obytného auta je palivová nádrž plná a rovnako je ju potrebné aj tak vrátiť.

 • Pri prevzatí obytného auta si zákazník može nechať svoje auto v priestoroch spoločnosti. Auto zákazníka bude uzamknuté a kľúč bude uložený v trezore spoločnosti.

 • Štandardný čas pre prevzatie  obytného auta je 8 hodín ráno a odovzdanie do 20:00. Iné časy je potrebné dohodnúť vopred.

 • Pri objednaní rezervácie je obytné auto dočasne rezervované po dobu 5 dní. Po zaplatení zálohy vo výške 30% z ceny prenájmu sa dočasná rezervácia mení na záväznú rezerváciu. Ak nebude záloha zaplatená v uvedenom termíne, dočasná rezervácia sa zruší a auto bude ďalej ponúkané ako voľné. Celá cena prenájmu musí byť zaplatená najneskôr v deň prevzatia (požičania). Na všetky platby vystaví prenajímateľ daňový doklad.

 • Ako zábezpeku platí nájomca prenajímateľovi kauciu vo výške 600,- EUR, ktorá slúži na krytie poškodenia. Autá sú havarijne poistené v celej EU. V prípade poškodenia pneumatík (napr. prerazením), alebo poškodenia nábytku, markízy a iného zariadenia, ktoré nekryje poistka, znáša škodu v celej výške prenajímateľ a bude mu zrazená z kaucie. Zákazník znáša všetky škody, ktoré nekryje poistka vrátane poškodenia ktoré nesúvisý z jazdou v celej výške, aj v prípade že prevyšujú hodnotu kaucie. Z kaucie sa taktiež hradí poplatok za vyčistenie, ak auto nebude vrátené vyčistené (zvnútra a WC vrátane odpadnej nádoby)

Storno poplatky a pokuty

 • V prípade, že nájomca nedodrží termín vrátenia auta, zaplatí prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške denného nájomného zvýšeného o 50% za každý aj začatý deň oneskorenia vrátenia auta. V prípade, že nájomca vráti auto prenajímateľovi skôr, nemá nárok na vrátenie poplatku za prenájom ani jeho časti.

 • V prípade odstúpenia nájomcu od zmluvy bude prenajímateľ účtovať nájomcovi za zrušenie rezervácie auta storno poplatok vo výške:

 • viac ako 60 dní pred termínom prevzatia 30% ceny prenájmu

 • 59 - 30 dní pred termínom prevzatia 40%  ceny prenájmu

 • 29 a menej dní pred termínom prevzatia 50% z ceny prenájmu

 • V prípade, že sa auto používa v rozpore s touto zmluvou, je prenajímateľ oprávnený ho kedykoľvek nájomcovi odobrať a to aj bez jeho súhlasu. Takéto odobratie auta je na náklady nájomcu, ktorý sa ich zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu prenajímateľovi.

 • Nájomca uhrádza všetky náklady na PHM, cestné a diaľničné poplatky, poplatky súvisiace s cestou v čase prenájmu auta a tiež prípadné pokuty.

 • Nadmerne znečistenie interiéru 100 EUR s DPH

 • Nadmerné znečistenie exteriéru 30 EUR s DPH

 • Nevyčistená WC nádrž 50 EUR s DPH

 • Nedotankovaná nádrž 10 EUR s DPH + pohonné hmoty.